Main menu

Магистър "Публична администрация"

Завършилите бакалаври по „Публична администрация" могат да продължат обучението си в Стопански факултет за получаване и на образователно-квалифика¬ционната степен магистър по „Публична администрация". Обучението е с продължителност от една година. В специалността се записват и много студенти от други университети, които виждат възможност да усвоят съвременните познания за административната дейност. Освен редовно обучение, ние предлагаме и задочно обучение, което се провежда с гъвкави двуседмични модули на учебните занятия. Студенти, които не са завършили специалност „Публична администрация", преминават обучение в два изравнителни семестъра за една година.

В магистърското обучение се цели формирането на конкретни професионални знания и умения относно използване на съвременните информационни технологии, прилагане на иновации в административната дейност и управлението на хора, дейности и ресурси. По време на обучението студентите профилират знанията си в три направления: данъчна и митническа администрация, информационни технологии в публичната администрация и административно обслужване на бизнеса.

 

Завършилите магистърска степен по специалност „Публична администрация" придобиват следните компетенции:

  • задълбочена подготовка в областта на държавната служба;
  • знания и умения за проектиране и поддържане на информационно-управленски системи в публичната администрация, в т.ч за електронно управление и административно обслужване;
  • знания и умения за работа в данъчната и митническата администрация;
  • знания и умения за изпълнение на административни и управленски дейности в бизнес организации.

Само за няколко години обучение по специалността „Публична администрация", ние сме горди да констатираме, че нашите възпитаници вече са достигнали до средни и високи управленски позиции в много министерства, държавни агенции, общини и други институции. Някои от тях, след успешни стажове в чужбина по програма Еразмус, постъпиха на работа в Европейската комисия. Всички те високо оценяват знанията и уменията, които са формирали като студенти по време на следването си в Стопански факултет.

Учебен план - магистър (редовно)

Учебен план - магистър (задочно)

Учебен план - магистър изравнително (редовно)

Учебен план - магистър изравнително (задочно)

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри